Auvalon jewelleryAuvalon jewelleryAuvalon jewellery

Vážení zákazníci a priatelia,

Auvalon jewellerydovoľujem si Vám predstaviť firmu – Auvalon jewellery, zaoberajúcu sa klenotníctvom a zlatníctvom. Vznik firmy sa datuje na rok 2006 a spúšťacím mechanizmom bol nedostatočný dopyt exkluzívnych a originálnych šperkov v blízkom i širšom okolí. Okrem regionálneho využívania trhu, fungujem i v rámci celej Slovenskej republiky a aj v medzinárodnom meradle. Ako bolo spomenuté, firma Auvalon Jewellery sa zaoberá výrobou šperkov, či už komerčného charakteru alebo výrobou originálnych, jedinečných šperkov. Všetky výrobky zo svojej autorskej dielne sú originály, lebo i pri výrobe viacero kusov s rovnakým či podobným dizajnom sa dajú nájsť drobné odlišnosti, ktoré so sebou nesie ručná práca. Okrem výroby šperkov sa firma zameriava i na opravu šperkov, brúsenie kameňov, vsádzanie (fasing) kameňov, gravírovanie a rôzne iné práce súvisiace s týmto krásnym remeslom. Detailnejšie informácie sa nachádzajú v jednotlivých častiach tejto stránky.

O Mne

Mgr. Peter Šiška (*1980)

1994 - 1997
Stredné odborné učilište Jilemníckeho v Trenčíne, odbor zlatník - klenotník, ukončená výučným listom. Zlatnícku prax som absolvoval vo firme Zlatokov Trenčín. Keďže sa jednalo o najväčšiu zlatnícku firmu v tomto období, bolo v nej zamestnaných i veľa odborníkov, medzi ktorých patrí i môj prvý majster A. Smolka, ktorý priložil ruku k ďalšiemu môjmu smerovaniu a zdokonaľovaniu v danom odbore.

1997 - 1999
Stredné odborné učilište Š.A.Jedlíka v Nitre odbor umelecko - remeselné práce, ukončená  maturitnou skúškou. Toto obdobie poznamenalo moje smerovanie viac po umeleckej stránke, svoje zručnosti som si rozšíril o nové techniky a okrem klasických materiálov akými sú drahé kovy som začal používať i iné materiály ako napr. rohovinu, parohovinu, perleť a pod.

1999 - 2005
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor informatika - ekológia, ukončená štátnou skúškou s titulom Mgr. Na prvý pohľad sa môže zdať, že toto zameranie nemá so zlatníctvom nič spoločné. Ale opak je pravdou. Informatika mi dala nové vedomosti a možnosti ako využívať najnovšie technológie v tomto remesle. Ekológia zase nový pohľad na prírodu a využívanie nových prírodných materiálov.

2005
Absolvovanie manažérskeho kurzu - Manažér regionálneho rozvoja, organizovaný agentúrou Trade management consulting Nitra. Práve toto bolo štartovacím impulzom k založeniu firmy.

2006
Založenie firmy - Auvalon. Zo začiatku som sa zameriaval na informačné technológie ale postupne som sa vrátil k remeslu, ktoré ma napĺňa po všetkých stránkach, k zlatníctvu.

2012
Pozastavenie činnosti.

2014
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Auvalon, s.r.o 

Auvalon jewellery